Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a podání

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
 • v žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem
 • obec Mokré je povinna poskytovat informace vztahující se k její oblasti působnosti
 • ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena

Žádost o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam, pokud si žadatel tak nepřeje.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou, datovou schránkou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Adresa pro písemné podání žádosti o poskytnutí informace:

Obecní úřad Sněžné
Sněžné 125
518 01

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

středa    16.30 - 19.00 hod.

Příjem stížností a dalších podání

Stížnosti a jiná podání lze činit se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Adresa pro písemné podání stížnosti

Obecní úřad Sněžné
Sněžné 125
518 01

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: ID datové schránky  u8ra9hx

Stížnosti a jiná podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

středa    16.30 - 19.00 hod.

Písemné stížnosti a jiná podání jsou zapsány v souladu se spisovým řádem na podatelně obecního úřadu. Příslušný pracovník tyto vyřídí ve lhůtě 30 dnů ode dne podání. Za jejich včasné a řádné vyřízení odpovídá starosta.

Petice se podávají pouze písemně, způsobem, který je výše uveden a musí obsahovat náležitosti podle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává vždy písemně - osobně nebo hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se za každou započatou hodinu)

500,00 kč

fotokopie (formát A4)

5,00 Kč

výtisk z tiskárny (formát A4)

5,00Kč

Poskytnutí údajů z informačního systému dle zákona č. 368/1992 Sb.
ve znění pozd. předpisů - položka č. 9, položka č. 3

20,00 Kč,50,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaloženýchnákladů

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.